THOITS 律所近期案件撤诉书【持续更新】

首页    案件撤诉书    THOITS 律所近期案件撤诉书【持续更新】

SellerGuard麦家卫士跨境电商TRO案件业务始于2018年,各个律所的TRO案件都有受理,案件均由美国本土律师亲自谈判,处理时效和和解拿回金额都处在行业前列,4年多累计受理的TRO案件店铺过万,已累计为跨境卖家拿回数亿元店铺冻结货款!零风险! 不和解不收费,前期不收定金!


 

THOITS 律所的这些案件我们已经成功和解并已拿到案件撤诉书了:

 

 

 

 

23-cv-3305  LiveVac 急救窒息装置


23-cv-2406 Roku电视盒子

 

 

 

 

 

 


 

23-cv-774 RUN-CHICKEN自动鸡舍门

 

 

 

 

 

 

 


 22-cv-4709 KIDS RIDE SHOTGUN BIKE SEAT儿童自行车座椅

 

  


 

21-cv-8102 BUNCH O BALLOONS水气球

 

 


       

21-cv-6646   机器鱼

     

 


 

21-cv-3289   减压魔方

 

 


 

21-cv-2027   水气球

 

 


21-cv-6123  减压魔方

 


 

21-cv-5908  水气球

 

 


 

21-cv-2841 ZURU 机器鱼

 

 


 

 21-cv-9817 Zuru

 

 


 

22-cv-655 TREBCO SPECIALITY PRODUCTS

 

 


 

22-cv-2749 V-COMB电子头虱去除器

 


 

21-cv-6646 ZURU

 

 


 

22-cv-2483 ROBO FISH机器鱼

 

 

 

2022年8月30日 10:10
浏览量:0

跨境电商法律服务

关于SellerGuard